DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yem Bitkileri Yetiştirme Fizyolojisi TB   562 4 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yem bitkilerinin vejetatif gelişmesini ve olgunlaşmasını etkileyen önemli çevresel faktörler; Besin maddesi rezervleri; buğdaygil ve baklagillerde toplam elverişli karbonhidratlar; bitki yapısı ve besin maddesi rezervleri ilişkileri; çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinde translokasyon. Yem bitkilerinde kritik peryotların incelenmesi; soğuk ve sıcak toleransı; kış zararı ve yem bitkilerinin yaşama gücü; zayıflamış vejetasyonun amenajmanı konularını inceler.
Dersin İçeriği
Bu ders; Besin maddesi rezervleri ve büyüme ilişkisini, abiytic ve biyotik stres faktörlerini ve biçim zamanı ve verim kalite ilişkisini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yem bitkilerinde verimi ve kaliteyi etkileyen stres faktörlerini bilir.
2) Yem bitkilerinde verimi ve kaliteyi etkileyen stres faktörlerini bilir.
3) Yem bitkilerinde yeniden büyüme-besin maddesi rezervleri ilişkisini öğrenir.
4) C3 ve C4 yem bitkileri arasındaki amanejman farklılıklarını öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yem bitkilerinin vejetatif gelişmesini ve olgunlaşmasını etkileyen önemli çevresel faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
2 Besin maddesi rezervleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Buğdaygil ve baklagillerde toplam elverişli karbonhidratlar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
4 Bitki yapısı ve besin maddesi rezervleri ilişkileri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
5 Çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinde translokasyon Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
6 Yem bitkilerinde kritik peryotların incelenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
7 C3 ve C4 yem bitkileri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
8 Ara Sınav Sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Yem bitkilerinde biçim zamanının verim ve kaliteye etkileri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
10 Soğuk toleransı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
11 Sıcak toleransı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
12 Kuraklık toleransı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
13 Tuzluluk toleransı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
14 Kış zararı ve yem bitkilerinin yaşama gücü Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
15 Zayıflamış vejetasyonun amenajmanı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar