DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama Araştırması ve Etik MG3   821 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile, pazarlama sorunlarının açık ve net olarak tanımlanabilmesi, soruna uygun araştırma modelinin belirlenerek, gerekli bilgilerin sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlar çıkartılarak yorumlanabilmesi becerisinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Bu ders pazarlama araştırmasının tanımı, pazarlama araştırmasının çevresi, pazarlama araştırması türleri, pazarlama araştırması süreci ve hataları, veri toplama, ölçek ve ölçeklendirme, örnekleme, hipotez testleri ve veri analizi konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama araştırması yöntemlerini ve bunların kullanımlarını öğrenir.
2) Paket programlar aracılığıyla pazarlama araştırması yöntemlerini kullanarak veri analizi yapabilir ve analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
3) Pazarlama araştırması sürecinde araştırma probleminin belirlenmesi ve araştırma modelinin oluşturulması konularında bilgi sahibi olur.
4) Pazarlama araştırması sürecinde örnekleme yöntemleri ve veri toplama yöntemleri konularında bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama Araştırmasının Tanımı İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
2 Pazarlama Araştırmasının Çevresi ve Türleri İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
3 Pazarlama Araştırması Süreci ve Hataları İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
4 Veri Elde Etme Kaynakları İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
5 Proje Konularının Belirlenmesi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
6 Veri Toplama Araçları İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
7 Pazarlama Araştırmalarında Ölçme ve Ölçekleme İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
9 Örnekleme İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
10 Veri Hazırlama ve Hipotez Testleri (Parametrik ve Nonparametrik) İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
11 Toplanan Bilgi ve Verilerin SPSS Programında Analize Hazır Hale Getirilmesi, İlgi Analizi, t, F tstleri, ANOVA, Korelasyon, Regresyon Analizi, Faktör Analizi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
12 Bilimsel Etik ve Araştırma Etiği Kavramları İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması
13 Araştırma Etiğine İlişkin Temel İlkeler İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
14 Araştırma Sürecinde Etik Dışı Davranışlar İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
15 Araştırma ve Yayın Etiği İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar