DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması SÖ1   800 1 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Songül TÜMKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin sınıf öğretmenliğialanında seçtiği bir konuyu bilimselaraştırma yöntemlerini kullanarakincelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları öncekive benzeraraştırma sonuçlarıve kendiyorumlarıçerçevesinde yorumlayarak bilimselaraştırma raporu haline getirmesive rapor şeklinde yazmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sınıf öğretmenliği alanında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf öğretmenliği alanında incelemek üzere bir tez konusu belirler.
2) Tez konusu olarak seçtiği alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceler
3) Tez konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
4) Tez konusuna uygun veri toplama yöntemlerini kullanır.
5) Tez konusuna uygun örneklemden verileri toplar.
6) Verileri analiz eder
7) Elde ettiği bulguları betimler.
8) Elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlar.
9) Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez tarama ve özet çıkarma Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
2 Özetlenen tezlerin problem cümleleri ile uygulanan istatistikselyöntemlerin tartışılması Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
3 Alanındaki dergilerde son 5 yıl içerisinde yayınlananmakalelerin özetlenmesi Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
4 Özgün bir projede problem cümlesi, alt problemler, hipotez ve sayıltılar yazma Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
5 Uygun yöntemleri tartışma, ölçme aracını belirleme Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
6 İstatiksel analiz düzenekleri oluşturma İlgili yayınları tarama Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
7 Projeyi uygulama Veri girişini yapma
8 Ara Sınav
9 Projeyi uygulama Verileri tablolaştırma
10 Projeyi uygulama Verileri tablolaştırma
11 Projeyi uygulama Araştırmanın giriş kısmının yeniden gözden geçirilerek yazımı
12 Projeyi uygulama Araştırmanın kuramsal çerçevesinin güncellenerek yazımı
13 Araştırma raporunun yazımı Araştırmanın yöntem bölümünün güncellenerekyazımı
14 Araştırma raporunun yazımı Araştırmanın tartışma bölümünün yazımı
15 Araştırma raporunun yazımı Sunum metninin hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar