Amaçlar

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü; uğraşı alanı içerisindeki su kaynakları (sulama ve drenaj) ile tarımsal yapılar olmak üzere iki grupta toplanabilen konularda eğitim, öğretim ve araştırma görevlerini yürütmektedir. Su kaynakları grubunda; toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımı, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik analiz, projeleme ve işletim yöntemleri, sulama suyu sağlanması, yüzey, yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin tasarımı, tarımsal drenaj sistemlerinin tasarımı, arazi tesviyesi, sulama suyu kalitesi, tuzluluk, arazi ıslahı, hidroloji ve hidrolik, tarımsal meteoroloji, toprak ve su koruma tarımsal yapılar grubunda ise, bitkisel üretim yapıları (seralar), hayvan barınakları ve tarımsal ürün depolama yapılarının analiz ve projelenmesi, bu yapılarda optimum çevre koşullarının sağlanması, kırsal yerleşim planlaması, arazi toplulaştırması gibi Ziraat Mühendisliği konuları incelenmektedir. Temel araştırma konuları; çeşitli bitkilerin su tüketimleri, sulama programları ve su-verim ilişkilerinin belirlenmesi, sulama suyunun etkin kullanım teknikleri, farklı sulama yöntem ve tekniklerinin karşılaştırılması, küresel iklim değişiminin toprak ve su kaynakları kullanımına etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar, bitki-çevre simülasyon modellemesi, hidrolojik havza modellemesi, sulama programlamasında yeni teknikler, tuzlu ve atık suların sulamada kullanımı, tuzlu ve alkali toprakların iyileştirilmesi, seraların sulama-drenaj ve yapısal sorunları, uygun sera tip ve konstrüksiyonlarının belirlenmesi, sera içi iklim denetiminde otomasyon, hayvan barınaklarında çevre koşullarının denetimidir.

Hedefler

Tarımsal faaliyetler içerisinde oldukça önemli yeri olan toprak ve su kaynaklarının uygun biçimde kullanılması, geliştirilmesi ve gereken yerlerde ıslah edilmesi gibi tarımın etkinliğinde büyük rol oynayan sulama, drenaj, arazi ıslahı, tarımsal inşaat, tarımsal hidroloji, toprak ve su koruma mühendisliği, arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması yapabilen ve tarım işletmelerinin yapısal ve fiziksel yönden gelişmelerini sağlayan, etkileri uzun süreli olan teknik önlemlerin tümünü alabilme konularında projeler üretilmesi ve anılan konularda yeterliliğe sahip olan Ziraat Mühendislerinin yetiştirilmesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün hedef kriterini oluşturmaktadır.