Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- 1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer

- Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır

- Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir

- Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir

- Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar

- Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır

- Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir

- Ekip çalışmasına uyum sağlar

Ögrenme Yetkinligi

- Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır

- Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

Alana Özgü Yetkinlik

- Meslek etiğine saygılı olur

- Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir

- Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur