Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.

- Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.

- Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.

- Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.

- İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.

- Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.

- Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.

- Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.

- Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.

- Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Meslek etiğine saygılı olma.

- Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.

- Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.