Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur

- Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur

- Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,

- Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser

- Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir

- Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur

- Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder

- Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır

Ögrenme Yetkinligi

- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur

- Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır

- Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

- Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar