Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur

- Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır

- Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar

- Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular

- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır

Ögrenme Yetkinligi

- Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir

- Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur

- Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

Alana Özgü Yetkinlik

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır

- Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur