Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.

- Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.

- Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.

- Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.

- Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.

- Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.

- Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.

- Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.

- Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.

- Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.

- Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.

Ögrenme Yetkinligi

- Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.

- Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.

Alana Özgü Yetkinlik

- Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.

- Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.

- Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.

- işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.