Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma

- Kanunlaştırma süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma

- Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma

- Hukukun ve hukuk normlarının tarihsel ve sosyolojik gelişim süreçlerini bilme

- Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemeleri, yargı organlarının kararlarını, bunların gelişimini ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdar olma

- Mesleki yabancı dil derslerini takip etmek suretiyle bir yabancı dilde hukuk alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme

- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Genel hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme

- Hukukun temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme; hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurup, stratejik yaklaşım geliştirebilme

- Ulusal ve uluslararası hukuk kaynaklarına ulaşabilme ve bu kaynakları somut olaylarda kullanabilme

- Devlet ile toplum, devlet ile birey ve bireylerin kendi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olma ve bu kuralları yorumlayabilme

- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Günlük olaylara karşı objektif ve adil tutumlar içerisinde olması, hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet, etik ve disiplin anlayışına sahip olması.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme; bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme; ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz eden ve inisiyatif kullanabilen yetkinlikte olma

- Alanıyla ilgili yazılı ve sözlü bilimsel çalışmalar yapabilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Hukuk Fakültesi mezunu olarak hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik, hukuk müşavirliği gibi faaliyetlerde bulunabilmesi.

- Ülkenin idari teşkilatında kaymakam, vali, emniyet müdürü, mülkiye müfettişi vb. görevler üstlenebilme; bankacılık ve finans gibi alanlarda üst düzeyde görevler alabilme