Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Medya ve iletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları bilir ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği edinir.

- İletişim modellerini bilir ve bu modelleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. koşullarla birlikte yorumlayarak, bu modellere katkı sunar

- Sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere çeşitli bilim dallarında yetkinlik kazanır ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunur, bu tür çalışmaları analiz eder

- Geliştirilen haber üretim modellerini kavrayarak, yeni yaklaşımlara öncülük edebilir

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Her türlü basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) organizasyonlarına haber üretir, haberleri edit eder ve yönetir

- Basın fotoğrafçılığı başta olmak üzere birçok fotoğrafçılık alanında fotoğraf çekimleri yapar.

- İletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve gelişmekte olan yeni iletişim teknolojilerine uygun içerikler üretme yetisi edinir.

- Çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanlığı, iletişim koordinatörlüğü, iletişim yöneticisi gibi görevleri üstlenir

- Gazetecilik başta olmak üzere, iletişim ve kitle iletişim sistemlerine ilişkin kavramları öğrenerek, bu alana kavramsal düzeyde yeni katkılar sunar

- Toplum, kültür ve iletişim kavramlarını birbiriyle sentezleyecek bir bilinç düzeyine ulaşır

- Hem bireysel hem de toplumsal süreçleri kavrayabilecek empati yeteneği kazanır

- Etkili iletişim kurma yeteneği kazanarak, iletişim süreçlerinin temel dinamiklerini bilir ve bu doğrultuda iletişim eylemine geçer.

- Medya organizasyonlarında yer alan içerikleri değerlendirerek, mevcut sorunları ve eksiklikleri tespit eder, bu tür sorunların giderilmesinde etkin rol alır

- Toplumsal uzlaşıyı ve barışı destekler; her türlü çatışma durumlarında aracı bir mekanizma görevi üstlenerek, iletişim hakkını öncelikli görür ve sorunları barışçıl, insani yollardan çözmeye uğraşır

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Her türlü ulusal ve uluslararası basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) kuruluşlarında çalışır

- Bağımsız/bireysel çalışma yeteneği edinmekle birlikte, kolektif çalışmalarda da yer alabilir ve yeni ortamlara, gruplara uyum sağlamada başarılı olur

- Karar alma, karar süreçlerine katılmada özgüvenli olur ve bu gibi durumlarda oluşabilecek durumların mesuliyetini üstlenir.

Ögrenme Yetkinligi

- Yeni işleri ve görevleri kolaylıkla kavrar; gelişen ve değişen dünyada ve profesyonel yaşamda yeni oluşumlara ve akımlara kolaylıkla uyum sağlar

- Profesyonel bir yaklaşımla olaylara eğilir, kritik durumlarda rasyonel aklı ve bilgiyi dikkate alarak, sorunları ya da durumları bilimsel düzlemde çözümlemeye çalışır

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Toplum ve kolektivizm bilinci yüksek olur, bireysel yaşamda başarılı olabileceği gibi, toplumsal sistemde de üzerine düşen görevleri yerine getirir.

- Kişisel, kişilerarası ve kitle iletişim süreçlerine, iletişimin ne olduğunu bilerek yaklaşır; iletişim süreçlerinde kanaat önderliği görevini üstlenir

- En az bir yabancı dili iyi bir düzeyde bilir ve uluslararası alanda iletişim, haber akışı vb. süreçlere dâhil olur.

- Ürettiği işlerde genel toplum yararını göz önünde bulundurur; bu doğrultuda iletişim stratejileri geliştirir; haber, fotoğraf, görüntü vb. içerik üretimlerinde insani değerleri öncelikli görür

Alana Özgü Yetkinlik

- Toplumun, medyanın görevini algılamasını sağlar ve medya okuryazarlığı gibi konularda etkinlik kazanır.

- Gazete, dergi, radyo, televizyon, blog, internet sitesi gibi iletişim araçlarında/ortamlarında kamunun genelini ilgilendiren içeriklere yönelir

- Mesleki etik kavramını özümsediğinden dolayı, gerek iş yaşamında gerekse ürettiği içeriklerde ötekileştirici/ayrıştırıcı hiçbir içeriğe yer vermez, bu tür söylemleri önlemeye çalışır

- Medya ve iletişim alanını yakından tanır, eylemlerinde bu alanın dinamikleri doğrultusunda hareket ederek sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sunar