Önceki Programin Tanınması:

Çukurova Üniversitesine başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenir.
Her eğitim öğretim döneminde bir sonraki yıla ait yatay geçiş kontenjanları; birim yönetim kurullarınca belirlenerek ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir. Gerekli başvurulardan sonra yatay geçiş kayıt hakkını kazanan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kaydını yaptırırlar. Ders kaydını yaptıran öğrenci, en geç on iş günü içinde daha önceden almış olduğu derslere ilişkin muafiyet talebinde bulunabilirler. Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, ilgili bölümün görüşünü de alarak muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri değerlendirir. Değerlendirme sonucunda öğrenci daha önceden aldığı derslerden muaf olabilir. Bu şekilde öğrencinin önceki öğrenmeleri tanınır.
Ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programlarından mezun olup lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilen derslere de muafiyet hakkı verilir. Öğrencinin not çizelgesinde, bu derslerin kredileri dikkate alınarak, kayıt olduğu programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre kaydı yapılarak, eğitimine devam hakkı verilir.
Yabancı dille eğitim yapan programlara yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını başarmak veya YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmek zorundadır. Yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. Hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar.
Bununla birlikte Çukurova Üniversitesinde eğitim-öğretim dili Türkçe olan ancak yabancı dil hazırlığı bulunan bir programa yatay veya dikey geçişi kabul edilen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını başarmak veya YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmek zorundadır. Ancak bu öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programı sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olup olmamalarına bakılmaksızın lisans programına devam edebilirler.