Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

- Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;

- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık

- Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi

- Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci