İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5Kişisel Hizmetler
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ PR.)
12345678910111213141516
BİLGİKuramsal, Olgusal1535123235555535
2533124235555535
3444124135545545
4153353555535
53252454544554
6323325155544544
73253351555455553
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı13141141455455443
25342341555555454
34422351455555451
435515155555545
514535253455555
65354154555535
71145145515535
82141341455555452
9325315344555555
1023542554553555
11125553535524555
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1151324154534534
251325354115531
3423511411112
4144141345555153
5341151535555153
651151555545155
732141545555143
8141135113111222
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 13253253435541545
24354353435555555
32454353435525545
41454353435525555
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik141555555335545
232125535555553
3555555255555533
4553355533335343
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik13213534353541
213525314355541
322525315345533
411524315333523
51525325332525
62525325332525
7113525315151215
82135515


Kişisel Hizmetler Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6 Düzey (lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.

2-Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.

3-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.

4-Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir.

5-Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.

6-Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir.

7-Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.

1-Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar.

2-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar.

3-Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.

4-Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.

5-Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini

6-Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.

7-Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.

8-Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.

9-Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.

10-Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar.

11-1Öz değerlendirme yapar.

1-Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.

2-Ekip üyesi olarak çalışır , sorumluluk alır ve ekibi yönetir.

3-Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını değerlendirir.

4-Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olur ve kendi başına karar verir.

5-Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür.

6-Kendini ve zamanı yönetir ve öz eleştiri yapar.

7-Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.

8-Mahiyetinde çalışan bireylerin veya grupların mesleki gelişimlerini yönetir.

1-Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir.

2-Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip eder.

3-Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirir.

4-Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir.

1-Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar.

2-Alanı ile ilgili bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunar.

3-Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

1-Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar ve bu amaçla bilgi toplar.

2-Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

3-Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

4-.Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.

5-Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.

6-Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur; hoşgörü ve saygı gösterir.

7-Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşır.

8-Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.