Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,

- İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,

- İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,

- Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,

- İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,

- Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,

- İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,

- Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,

- Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,

- Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,

- İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,

- Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,

- İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,

- İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,

Alana Özgü Yetkinlik

- İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,