Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.

- Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.

- Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.

- Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.

- Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.

- Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.

- Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.

- Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.

- Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.

- Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.

- Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.

- Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.

- Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.

Ögrenme Yetkinligi

- Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.

- Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.

Alana Özgü Yetkinlik

- Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.

- Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.