Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar

- Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler

- Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar

- Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar

- Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar

- Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir

- Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar

- Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar

- Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder

- Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar

- Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir

- Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır

Ögrenme Yetkinligi

- İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

Alana Özgü Yetkinlik

- Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır

- Mesleki etik ilkelere uygun davranır