Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
1 -Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2 -Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3 -Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4 -Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5 -Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6 -Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7 -Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8 -Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9 -Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10 -Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11 -Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12 -Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13 -Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14 -Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15 -İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16 -İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17 -Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18 -Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19 -Mesleki etik ilkelere uygun davranır