Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar

- İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.

- Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.

- İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanır.

- Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır

- Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır

- Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.

- Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.

- Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır

- Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.

- Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Ögrenme Yetkinligi

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

- Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.

- Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.

- Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder