Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar. Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alanlar kapsamında, bilimsel düşünmeye temel olan kavram ve uygulamaları açıklar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada işe koşar. Alan ve ilgili alanlar kapsamında verilen durumlarda, bilimsel düşünmeye temel olan bilimsel araştırma ve temel istatistiksel kavram ve uygulamaları işe koşar.

- Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.

- Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir. İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler veya süreçler ortaya koyar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir. Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

Ögrenme Yetkinligi

- Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir. Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürecek problem çözümünü uygular.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir. Yerel veya ulusal düzeyde alandaki gelişmelerin yayılım ve dağılımında sorumluluk alır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler. Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir. Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğretim teknolojileri alanına taşır. Paydaş davranışlarına ilişkin iç görü geliştirerek, işbirliği içinde verimli bir çalışma ortamı yaratabilme ve sürdürür.