Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Antrenörlüğün temel kavram ve ilkelerini açıklar

- Antrenörlük alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.

- Antrenörlük alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.

- Antrenörlük alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.

- Antrenörlük alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.

- Antrenörlük alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Antrenörlük alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Antrenörlük alanında programı tasarlar.

- Uzman ya da uzman olmayan grupları, Antrenörlük ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

- Bilgi teknolojilerini Antrenörlük alanında amacı doğrultusunda kullanır.

- Antrenörlük alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.

- Antrenörlük ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.

YETKİNLİKLER

Ögrenme Yetkinligi

- Antrenörlük alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.

- Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

- Antrenörlük alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

- Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.

- Antrenörlük alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.