Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar

- Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.

- Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır

- Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.

- Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.

- Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.

- Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.

- Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.

- Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.

- Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.

- Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.

- Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.

- Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

Ögrenme Yetkinligi

- Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki etik ilkelere uygun davranır

- Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.