Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının farkına varır.

- Bilgisayar programlama dillerinden en az birini bilir.

- Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat eder.

- Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini farkeder.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Matematiğin temel teorilerini düzgün ve doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade eder

- Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisine sahip olur.

- Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde ifade eder.

- Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizer ve açıklar

- Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğine sahip olur.

YETKİNLİKLER

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

Alana Özgü Yetkinlik

- Programlama tekniklerini bilir ve proğram yapabilme yetenegine sahip olur

- Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğine sahip olur.

- Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirir ve yazar