Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.

- Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.

- Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.

- Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.

- Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.

- Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.

- Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.

YETKİNLİKLER

Ögrenme Yetkinligi

- Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.

- Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

- Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.

- Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.

- Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.

- Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.

- Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.