Display Format

Program Learning Outcomes
KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

- 1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar

- Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir

- Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur

- Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir

SKILLS

Cognitive, Practical

- Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular

- Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.

- Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır

- İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar

- Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür

- Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.

- Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır

- İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir

COMPETENCIES

Ability to work independently and take responsibility

- Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır

- Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur

Communication and Social Competence

- Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır

- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.

- Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.

- Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.

- İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.

Field-based Competence

- Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.

- Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır