Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar

- Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.

- Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.

- Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir

- Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.

- Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.

- Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.

- İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir

- İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.

- Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.

- Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.

- Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır

- Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır

- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

- İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.

- Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.