Program Hakkında Bilgi

Arkeoloji Lisans programının amacı insan toplumlarının tarihini, kültürünü, dilini, sanatını, edebiyatını, dini inanç sistemlerini, gelenek ve göreneklerini, düşünce yapısını ve onlardan günümüze kalan eserleri bilimsel araştırma ve yöntemleriyle inceleyen bir disiplinler grubudur. Arkeoloji eski insanları, eski medeniyet ve kültürleri, eski kültürlerin birbiriyle ilişkileri ve etkileşimleri çok yönlü olarak irdeleyen bir disiplinler alanı olarak teorik ve uygulamalı çalışmalarla çok boyutlu olarak ele almaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar bir toplumun aynı coğrafyada yaşamış geçmiş kültürlerle olan ilişkisi ve etkileşimleri ve gelecek kuşakları arasında iletişimi sağlar; geçmişi bugüne, bugünü yarına taşıyarak kültürel zenginlik yaratır. İnsan toplumlarının sosyal ve kültürel yapısı teorik çalışmaların yanı sıra beşeri bilimlere uygun araştırma yöntem ve teknikleri çerçevesinde kazılar, yüzey araştırmaları, bilgi-belge yönetimi, derleme, arşiv çalışmaları, gözlem, eski metinlerin çözümlenmeleri şeklinde çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar eski insan toplumlarının sosyal, kültürel ve tarihsel yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlamakta ve evrensel anlamda bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Program ISCED Kodu

Sosyal ve Davranış Bilimleri Genel Alan Kodu : 2 Temel Alan Kodu: 22
Programın Kredisi

240AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Arkeoloji lisans programının amacı Arkeolojinin temel ilke ve kuramlarına hakim, bilimsel düşünebilme yetisine sahip, mesleki ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde hareket eden, eski kültür ve uygarlıkları ve bu uygarlıklardan günümüze kalan kalıntı ve eserleri inceleyebilen ve çözümleyebilen mezunlar yetiştirmek ve mezunlarımıza bu ilkeler doğrultusunda üniversiteler, araştırma merkezleri, müzeler, koruma kurulları, belediyelerin kudeb bölümleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gibi kamu alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.