Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama

- İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme

- Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama

- İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama

- İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama

- Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme

- İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme

- Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma

- Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme

- Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma

- Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma

- İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme

Alana Özgü Yetkinlik

- Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama

- Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama

- İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme

- İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama