Amaçlar

Jeoloji Mühendisliği bölümünün amacı; çağdaş ve uluslararası niteliklerde eğitim veren, bilgi üreten, araştırmalar yapan ve yayınlayan, özellikle doğal kaynakları araştıran, jeoloji ile ilgili her türlü teknik problemi güncel bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, doğanın anlaşılmasına katkı sağlayan, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilecek nitelikte jeoloji mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca, lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim vermek; öğretim elemanı yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve yayın yapmak, toplantılar düzenlemek, proje yapmak; mezunlarla iletişim halinde olmak ve bölgesel problemlerin çözümüne katkı sağlamak ve bazı kurum-kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Hedefler

1. Lisans öğrencilerine yerbilimlerinin temel esasları ile birlikte matematik, fizik ve kimya gibi temel bilgileri kazandırarak, jeoloji ve mühendislik problemlerini anlamalarını, çözüm üretmelerini ve uygulamalarını sağlamak, 2. Yaratıcı düşüncenin özendirilerek, bağımsız ve özgün araştırma yeteneğinin lisans ve lisansüstü programlarında geliştirilmesi, 3. Çok disiplinli takım çalışmalarının yaygınlaştırılması, 4. Doğada jeolojik olarak gelişen problemlerin (deprem, heyelan, tsunami, aktif volkanlar, sıvılaşma, zemin sorunları vb.) oluşturduğu sorunlara karşı etik sorumluluk çerçevesinde halk sağlığı ve güvenliğinin korunması kapsamında öğrencilerin toplumsal bilinçle eğitilmesi, 5. Doğal kaynakların (metalik madenler, fosil yakıtlar, jeotermal sahalar, su vb.) bilimsel ve teknik yöntemlerle ortaya çıkartılmasını sağlamak, 6. Öğrenim sürecinde yaşam boyu eğitim ve sürekli yenilenme alışkanlığının aşılanması, 7. Hızla gelişen bilgi çağını yakından izleyebilen güncel ülke ve dünya sorunlarına çok boyutta pozitif yaklaşabilen bireyler yetiştirilmesi, 8. Temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde sorunları bilimsel yaklaşımla çözebilme yeteneği ve cesaretini kazanmış gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.