Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme

- Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme

- Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme

- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme

Ögrenme Yetkinligi

- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme

- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme

- Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

- İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme

- Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme