Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.

- Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler

- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.