Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır

- Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir

- Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma

- Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme

- Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme

- Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme

- Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma