DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Restoratif Diş Ted. ve Endodonti I DEN   230 3 1 0 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Gonca BEK KÜRKLÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dişi oluşturan yapıların histolojisi ve fizyolojisini öğrenmek, dişlerin gelişimsel hastalıkları ve bunların oluşturacağı işlevsel ve estetik sorunların tedavisini öğrenmek, bunun yanısıra sonradan meydana gelen ve diş bütünlüğünün bozulmasına yol açan çürük, travma gibi her türlü etkenin tedavisi için kullanılacak yöntem ve materyalleri anlamak, bu materyalleri plastik ve çekilmiş dişler üzerinde uygulamak
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında;Dişi oluşturan yapıların histolojisi ve fizyolojisi, dişlerin gelişimsel hastalıkları ve bunların oluşturacağı işlevsel ve estetik sorunların tedavisi, bunun yanısıra sonradan meydana gelen ve diş bütünlüğünün bozulmasına yol açan çürük, travma gibi her türlü etkenin koruyucu yöntemlerle tedavisi için kullanılacak yöntem ve materyallerin anlatılması ve laboratuvarda bu teknik ve materyallerin uygulanması yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mine, mine-dentin sınırındaki oluşumlar, dentin, dentindeki oluşumlar, dentinin sınıflandırılması, sement hakkında bilgi sahibi olur
2) Diş çürüğünün tanımı, oluşum safhaları, demineralizasyon, remineralizasyon, çürüğün kimyası, sınıflandırılması, mine ve dentin çürüğü tabakaları, çürük ve diyeti ilişkilendirir
3) Tükürük, tükürüğün içeriği, tükürüğün fizyolojik görevleri, tükürüğün çürük oluşumu üzerine etkilerini ayırt eder
4) Dentin hassasiyet mekanizması, etyolojisi, tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olur
5) Anomalisi olan, travma yada çürüğe bağlı olarak çürük kavitesi oluşmuş yada doku bütünlüğü bozulmuş olan dişlerin estetik ve fonksiyonunun kazanılması için yapılacak olan kavite preperasyonlarını bilir
6) Amalgamlar, amalgamın içerikleri, amalgamın yapılışı, amalgam toksikolojisi, amalgam restorasyonlarında görülen başarısızlıkları ilişkilendirir
7) Kompozit materyalleri ve sınıflandırılması, güncel kompozit materyalleri hakkında bilgi sahibi olur
8) Mine ve dentine bağlanma ve güncel adeziv materyalleri sınıflandırır
9) Simanları ve içeriklerini ezberler
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bölümün tanıtılması, Malzeme listesinin anlatılması, Laboratuvarda kullanılacak aletler hakkında bilgi verilmesi ve laboratuvarın tanıtılması Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
2 Minenin Histolojisi ve Yapısal Özellikleri /Renkli alıştırma bloklarında mine, dentin sertliğini ayırt ederek kavite açma Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Dentinin Histolojisi ve Yapısal Özellikleri /Renkli alıştırma bloklarında mine, dentin sertliğini ayırt ederek kavite açma Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
4 Sementin Histolojisi ve Yapısal Özellikleri/Renkli alıştırma bloklarında mine, dentin sertliğini ayırt ederek kavite açma Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Minenin Gelişimsel Hastalıkları/Renkli alıştırma bloklarında mine, dentin sertliğini ayırt ederek kavite açma Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Dentinin Gelişimsel Hastalıkları/ Şeffaf akrilik bloklarda kavite açma Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Restoratif Tedavi Açısından Dişlerde Görülen Sayı Anomalileri/Şeffaf akrilik bloklarda kavite açma Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Dişlerde Görülen Şekil ve Hacim Anomaliler/Şeffaf akrilik bloklarda kavite açma Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
9 Çürüğün Oluşumu ve Oluşumunu Sağlayan Faktörler/Şeffaf akrilik bloklarda kavite açma Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Çürüğün Histopatolojisi/ Ön Alt Bölge Plastik Dişlerde Black III Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Dental Plağın Oluşumu/Ön Alt Bölge Plastik Dişlerde Black IV Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Çürük ve Diet/Ön Alt Bölge Plastik Dişlerde Black V Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 Çürüğün Sınıflandırılması/ Ön Üst Bölge Plastik Dişlerde Black III Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 Kavite Preperasyonları/Ön Üst Bölge Plastik Dişlerde BlackI IV Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
15 Çürük Teşhisi/Ön Üst Bölge Plastik Dişlerde BlackI V Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
16-17 Ara Sınav Ders notları ve Kaynakların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar