DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hek. Med. Acil Müd. ve Dental Anestezi DEN   412 7 1 0 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Emre BENLİDAYI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliği öğrencilerine dental tedaviler sırasında karşılaşabilecekleri medikal acil durumları ve tedavi yöntemlerini öğretmek, diş hekimliğinde sedasyon ve genel anestezi uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Temel yaşam desteği, diş hekimliğinde acil durumlar ve tedavileri, oral sedasyon, intramuskuler sedasyon ve diş hekimliğinde genel anestezi uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel yaşam desteği prensiplerini tanımlar ve uygulanması gerekenleri sıralar.
2) Temel yaşam desteğini model üzerinde uygular.
3) Medikal acil durumlarda ihtiyaç duyulan ilaç ve ekipmanları tanır.
4) Hipersensitivite reaksiyonlarını tanır ve yapılması gerekenleri sıralar.
5) Kardiyolojik kaynaklı göğüs ağrısını tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
6) Hiperventilasyon ve akciğer hastalığına bağlı acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
7) Yabancı isim veya mide içeriğinin aspirasyonunda yapılması gerekenleri sıralar.
8) Bilinç değişikliklerini ayırt eder ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
9) Lokal anestezi toksisitesini tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
10) Hipoglisemik şok ve tiroid krizini tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
11) Serebrovasküler atakları tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
12) Diş hekimliğinde kullanılan sedasyon yöntemlerini tanımlar ve olguya en uygun sedasyon yöntemini belirler.
13) Diş hekimliğinde genel anestezi uygulamasını tanımlar.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel yaşam desteği Kaynak kitapların ilgili bölümleri Gösterip Yaptırma
2 Temel yaşam desteği Kaynak kitapların ilgili bölümler Gösterip Yaptırma
3 Acil durumlara hazırlık Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
4 Acil durumlarda ihtiyaç duyulan ilaçlar ve ekipmanlar Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
5 Hipersensitivite reaksiyonları Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
6 Göğüs ağrısı Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
7 Angina pektoris Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
8 Akut miyokard enfarktüsü Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
9 Hiperventilasyon, astım atağı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
10 Yabancı cisim ve mide içeriğinin aspirasyonu Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
11 Vazovagal senkop ve ortostatik hipotansiyon Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
12 Epileptik nöbetler Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
13 Lokal anestezi toksisitesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
14 Hipoglisemik şok ve tiroid krizi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
15 Serebrovasküler olay Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
16-17 Ara Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar