DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi II DEN   413 7 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Emre BENLİDAYI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Protez öncesi hastaların cerrahi olarak değerlendirilmesi ve uygulanan cerrahi işlemler, kemoterapi ve radyoterapi alan hastaların değerlendirilmesi, odontojenik enfeksiyonların tanısı ve tedavisi, profilaktik antibiyotik uygulamaları, endodontik cerrahi, biyopsi teknikleri, kist ve tümör cerrahisi konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Protez öncesi cerrahi uygulamalar, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalara yaklaşım, odontojenik enfeksiyonların tedavi prensipleri, bakteriyel endokardit ve yara profilaksisi, endodontik cerrahi, ayırıcı tanı prensipleri ve biyopsi, odontojenik kistlerin ve tümörlerin cerrahi tedavisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Protez öncesi cerrahi uygulanması gerektiren sert ve yumuşak doku düzensizliklerini tanımlar ve bu amaçla uygulanacak cerrahi teknikleri belirler.
2) Kemoterapi veya baş-boyun radyoterapisi alan hastalarda gözlenen oral ve sistemik buguları tanımlar, cerrahi girişimler için gerekli önlemleri alır ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
3) Odontojenik enfeksiyonları ve risklerini belirler, tedavi prensiplerini sıralar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
4) Bakteriyel endokardit ve yara profilaksisi gerektiren durumları ayırt eder ve uygulanacak antibiyotik rejimini belirler.
5) Endodontik cerrahi endikasyonları sıralar, cerrahi yöntem ve komplikasyonlarını tanımlar.
6) Ağız ve çene bölgesinde gözlenen lezyonların biyopsi endikasyonlarını sıralar, ayırıcı tanısı için uygulanan biyopsi yöntemlerini tanımlar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
7) Odontojenik kistlerin tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemleri tanımlar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
8) Odontojenik tümörlerin tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemleri tanımlar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Total dişsiz hastaların değerlendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
2 Sert dokunun şekillendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümler Anlatım
3 Yumuşak doku anomalileri Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
4 Vestibüloplasti yöntemleri Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
5 Kemoterapi gören hastalara yaklaşım Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
6 Radyoterapi gören hastalara yaklaşım Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
7 Odontojenik enfeksiyonların mikrobiyolojisi ve yayılımı Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
8 Odontojenik enfeksiyonların tedavi prensipleri Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
9 Odontojenik enfeksiyonların tedavi prensipleri Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
10 Primer fasiyal boşluklar Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
11 Sekonder fasiyal boşluklar Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
12 Fasiyal boşluk enfeksiyonlarının tedavisi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
13 Osteomyelit Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
14 Yara profilaksisi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
15 Bakteriyel endokardit profilaksisi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
16-17 Ara Sınav Kaynak kitapların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar