DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dental Klinik Yönetimi DEN   061 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliği kliniklerinin işleyişine ait bilgiye ve klinik yönetim becerisine sahip olan, hasta ile güçlü iletişim kurabilen ve kritik süreçleri yönetebilen diş hekimi yetiştirmek
Dersin İçeriği
Bir dental kliniğin özellikleri, hasta kabul protokolü, hasta randevularını ayarlama ve hasta kayıtlarını tutma, dental klinikte acil ve öncelik kavramı, hasta güvenliği, sağlık çalışanı güvenliği ,aydınlatılmış onam protokolü, demirbaş aletler-el aletleri-sarf malzemelerinin tedariki, dental klinikte hasta-hekim ilişkisinde başarı, dental kliniğin mali boyutu, dental klinikte işveren olmak, dental klinikte zor hastanın yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekiminin dental klinikteki profesyonel görevlerini öğrenir ve uygular.
2) Dental klinikte bireysel ve ekip sorumluluğunu öğrenir ve uygular
3) Dental klinikte zor ve kritik olan hasta ilişkilerini tanır ve bu süreçleri yönetmeyi öğrenir
4) Dental klinikte kullanılan alet ve malzemelerin teminini, bakımını ve bunların sürekliliğini sağlar ve sürdürür
5) Dental klinikte hastanın ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlar ve sürdürür
6) Hastasının saygısını kazanarak bir dental kliniği idari ve mali açıdan iyi yönetebilmenin ilkelerini öğrenir ve uygular
7) Hasta kayıtlarını tutar ve gizliliğine önem verir
8) Hastaya özgü aydınlatılmış onam almayı öğrenir ve uygular
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
X
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle Tanışma, Ders Programını Tanıtma yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dental kliniği idari ve mali açıdan iyi yönetebilmenin ilkeleri Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bir yönetici ve işveren olarak diş hekiminin dental klinikteki profesyonel görevleri Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Dental klinikte kullanılan alet ve malzemelerin temini ve sürekliliğini sağlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dental klinikte bireysel ve ekip sorumluluğu Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dental klinikte zor ve kritik olan hasta ilişkileri ve bu süreçlerin yönetimi-1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Dental klinikte zor ve kritik olan hasta ilişkileri ve bu süreçlerin yönetimi-2 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Hasta randevularının ayarlanması ve telefonda hasta ile iletişim Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
10 Dental klinikte acil ve öncelikli hasta Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Ağrılı hasta ve saldırgan hasta/hasta yakınını yönetme Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
12 Dental klinikte hastanın ve sağlık çalışanlarının güvenliği Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hasta kayıtlarının tutulması ve gizliliğinin sağlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hastaya özgü aydınlatılmış onam alma-1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
15 Hastaya özgü aydınlatılmış onam alma-2 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar