DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Dental İmplantoloji DEN   064 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Orhun EKREN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye hasta üzerinde tek üye implant cerrahisi ve protetik aşamalarının uygulamasının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Dental implantların cerrahi ve protetik aşamalarının hasta üzerinde uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmplant tedavisinde doğru endikasyon ve planlamalar yapar.
2) Tek üyeli basit implant cerrahisini yapar.
3) İmplant tedavisinde başarı kriterlerini bilir.
4) Tek üyeli implant üstü protetik tedavileri yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
X
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dental implant ihtiyacı teşhisi ve anamnezi İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 radyolojik ve klinik değerlendirme İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 dental implantın cerrahi ve protetik planlanması İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 hastanın dental implant cerrahisine hazırlanması İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 dental implant için anestezi teknikleri İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 dental implant insizyon ve flep kaldırma teknikleri İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar
7 tek ve iki aşamalı posterior tek üye dental implant cerrahisi İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
9 cerrahi sonrası medikasyon ve hasta takibi İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 ikinci aşama cerrahi İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar
11 implant protetik parçalarının tanıtılması İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 İmplant ölçü alım teknikleri İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar
13 metal prova kontrolleri İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
14 Okluzal Uyumlama İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
15 Glazürleme ve simantasyon İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar