DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Biyoloji DEN   186 1 3 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Bertan YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojide genel metot ve kavramların, canlıların temel biyolojik özelliklerinin ve insan genetiğinin, kanser biyolojisinin, bağışıklığın biyolojisinin inceleme yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sağlar.
Dersin İçeriği
Hücre yapı işlevini kavramak için; hücrenin tanımı, yapısal özelliklerini, yapısal unsurlarından hücre membranı ve iç membran sistemlerini, membran sinyalizasyonu, hücrenin diğer organellerinin adlarını tanımlar ve yapısal özelliklerini ve işlevlerini ve hücrelerin birbirleriyle etkileşimini değerlendirir,Genetik, genetik bilgi taşıyan moleküllerin yapısal ve işlevsel özellikleri, diğer moleküller ile etkileşimleri, proteinlerin sentezi, genetik bilginin kalıtsal geçiş biçimleri, kromozomların özelliklerini açıklar ve kromozomlarda ve genetik bilgi akışında doğabilecek sorunları kalıtsal hastalıklarla ilişkilendirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoloji alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2) Biyolojinin temel prensiplerini anlama.
3) Prokaryot ve ökaryot organizmaları tanımlama.
4) Temel genetik kavramları öğrenir.
5) Temel genetik kavramların hastalıklarla olan ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
6) Genetik mekanizmaların temeli hakkında bilgi sahibi olur.
7) Genetikte yeni uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojide Metot ve Kavramlar Kitap
2 Canlıların Orijini ve Evrimi, İnsanın Evrimi Kitap
3 Prokaryotik ve Ökaryotik Canlılar Kitap
4 LAB:1 Lab. aletleri, Mikroskop tanıtımı ve kullanımı, Hücre Kitap
5 Hücresel Makromoleküller ve sıvılar Kitap
6 Hücrenin Yapısı ve İşlevi Kitap
7 Hücre Solunumu ve Fotosentez Kitap
8 LAB:2 Biyogenez, bakteri, maya ve mantarlar Kitap
9 Hücre Döngüsü Kitap
10 Mitoz-Mayoz Bölünme Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Kitap
11 LAB:3 Diffüzyon, ozmoz, plazmoliz, Deplazmoliz, Fotosentez ve solunum Deneyleri, Mitoz bölünme Kitap
12 Genetik Materyalin Yapısı, DNA nın Replikasyonu, Genetik Şifre ve Transkripsiyon Kitap
13 Translasyon ve Protein Sentezi, Gen İfadesinin Kontrol Mekanizmaları Kitap
14 Mutasyon ve önemi,Mutasyon türleri ve oluş Mekanizmaları Kitap
15 İnsan Genom Projesi, DNA Tamir Mekanizmaları Kitap
16-17 Ara Sınav Kitap Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar