DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dişhekimliği Mesleğine Giriş ve Profesyonelizm DEN   140 1 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geleceğin diş hekimlerine mesleklerini, mesleki kültürlerini, mesleklerinin içeriğini ve sınırlarını, profesyonel mesleki değerlerini sentetik ve analitik bir yaklaşımla tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında meslek kavramı, sağlık mesleklerinin tarihçesi, sağlık mesleklerinin özellikleri, diş hekimliği mesleğinin yapısı ve özellikleri, mesleki aidiyet olgusu, mesleki ve profesyonel sorumluluklar yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekimliği mesleğine ilişkin temel kavramları açıklar ve örneklendirir.
2) Diş hekimliğinde mesleki aidiyetin önemini açıklar ve savunur.
3) Meslek kültürüne ilişkin becerileri uygular.
4) Mesleki sorumluluklarını açıklar ve uygular.
5) Diş hekimliği mesleği için empatik becerinin önemini kavrar ve uygular
6) Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinde disiplinler arası takım çalışmaları yapar
7) Mesleki sınırlarını bilerek gerektiğinde alanında uzman kişilerle işbirliği yapar
8) Diş Hekimliği mesleğine ait sorunları saptar ve çözüm önerileri üretir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle Tanışma Ders Programını Tanıtma yok Anlatım
2 ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesinin Tarihçesi kaynaklardan araştırma Proje Temelli Öğrenme
3 Diş Hekimliği Disiplininin ve Alt Dallarının Tanıtımı kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
4 Meslek ve Mesleki Kültür kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
5 Sağlık Mesleklerinin Doğuşu kaynaklardan araştırma Beyin Fırtınası
6 Diş Hekimliği Mesleğinin Doğuşu kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
7 Sağlık Alanında Mesleki Günler kaynaklardan araştırma Anlatım
8 Diş Hekimliği Günü kaynaklardan araştırma Proje Temelli Öğrenme
9 Bilgi, Bilim, Uygulamalı Bilim, Teknoloji ve Tıp ilişkisi kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
10 Hasta, Hastalık, Semptom, Sendrom, Sağlık kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
11 Sağlık Hizmeti, Sağlık Çalışanı, Hekim, Diş Hekimi kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
12 Sağlık Mesleklerinde Profesyonelizm kaynaklardan araştırma Anlatım
13 Mesleki Kimlik Oluşumu ve Profesyonellik kaynaklardan araştırma Anlatım
14 Diş Hekimliğinde Profesyonellik kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
15 Sınav Öncesi Değerlendirme kaynaklardan araştırma Tartışma
16-17 Ara Sınav kaynaklardan araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar