DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Histoloji ve Embriyoloji DEN   284 3 2 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sait POLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Histolojiyi tanımlayarak, rutin histolojik teknikleri tanıtmak. Hücrenin yapısını tanımlamak. Epitel, Bağ ve Destek Dokular, Kas ve Sinir Dokuların genel histolojik yapılarını açıklamak .Erkek ve dişi üreme sistemi ve hücrelerinin yapı ve işlevsel ilişkileri ile fertilizasyondan doğuma kadar insan gelişim evreleri, özellikleri, bu sırada gerçekleşen olaylar ve mekanizmaları hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Histolojiye giriş, histolojinin tanımı, histolojik preparat hazırlama aşamaları, fiksasyon, dehidratasyon, şeffaflaştırma, bloklama, kesit alma, boyama, histolojide sık kullanılan mikroskop türleri ve mikroskop yöntemleri, histolojide kullanılan özel yöntemler, hücre, hücre membranı, nükleus, sitoplazma, sitoplazmik inklüzyonlar, hücre iskeleti, hücre bölünmesi, hücre hareketi, epitel doku, epitel hücrelerinin şekil ve özellikleri, hücre yüzeyi özelleşmeleri, epitel tipleri, epitel dokunun genel biyolojisi, epitel dokunun yenilenmesi, bağ dokusu, temel madde, lifler, hücreler, bağ dokusunun tipleri, yağ dokusu, beyaz (uniloküler) yağ dokusu, kahverengi (multiloküler) yağ dokusu, kıkırdak dokusu, kıkırdak dokusunun genel özellikleri, hyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak, kemik dokusu, kemiğin makroskobik yapısı, kemiğin mikroskobik yapısı, kemik dokusunun histeogenezi, kemik dokusunun büyümesi ve yeniden şekillenmesi, kas dokusu, kas dokusunun genel özellikleri, iskelet kası, kalp kası, düz kas, sinir dokusu, nöron, sinir lifleri, nöroglia, periferik sinirler, otonom sinir sistemi, deri ve yan oluşumları. Erkek ve dişi üreme sisteminin genel özellikleri, Spermatogenezis ve Oogenezis, Ovulasyon ve Fertilizasyon, İmplantasyon, Bilaminar germ diski, Trilaminar germ diski, Embriyonik dönem, Fötal dönem, Fötal membranlar ve plasenta, Konjenital malformasyonlar, IVF ve embriyo transferi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Histolojinin çalışma yöntemlerini kavrar, preparasyon tekniğini, mikroskop türlerini açıklar.
2) Hücreyi tanımlar, bölümlerini tanımlar, morfolojisini ve işlevlerini kavrar.
3) Doku ve temel doku tiplerini açıklar.
4) Temel dokular ve tiplerini morfolojik ve fonksiyonel özellikleriyle kavrar.
5) Erkek ve dişi üreme sistemini, fertilizasyondan doğuma kadar insan gelişim evrelerini, özelliklerini, bu sırada gerçekleşen olayları ve mekanizmaları açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıpta Histoloji ve Embriyoloji Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
2 Doku Hazırlama ve İnceleme Yöntemler Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
3 Hücre ve Hücresel Elemanlar Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
4 Hücre Çekirdeği ve Bölünmesi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
5 Epitel Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
6 Epitel Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
7 Bağ Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
8 Bağ Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
9 Kemikve Kıkırdak Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
10 Kas Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
11 Sinir Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
12 Sinir Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
13 Deri ve yan oluşumları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
14 Periferik Kan, Hemopoiezis ve Hemopoietik Organlar Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
15 Lenfatik Sistem Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
16-17 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakları ve sunuları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar