DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji DEN   285 3 2 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih KÖKSAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bakteriyoloji, immünoloji, mikoloji ve viroloji konularının öğretilmesi ve klinik diş hekimliğinde kullanımının açıklanması
Dersin İçeriği
Bu ders mikroorganizmaları ve hastalıklarını içerir. Diş hekimliğindeki mikroorganizmaları kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsanlarda normal flora ile lokal veya sistemik infeksiyonlara neden olan bakteri, mantar ve virüsleri sınıflandırabilir
2) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini anlar
3) İmmün sistem hücrelerini ve yanıtlarını sayabilir
4) Antimikrobiyal ilaçların etki ve direnç mekanizmalarını bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
X
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojiye giriş, Bakteri hücresinin ince yapısı Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Problem Çözme
2 Mikroorganizmaların üretilmesi, Bakteri metabolizması Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Antibiyotikler Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Lab: Mikrobiyolojide kullanılan araç, gereç, besiyerlerinin tanımı Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Antibiyotik duyarlılığının saptanması, Sterilizasyon-dezenfeksiyon Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Normal flora, Konak-mikroorganizma ilişkileri Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tanıda örnek alma, gönderme ve değerlendirme Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Stafilokok-streptokok, Neisseria Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Lab: Normal mikrop floralarının incelenmesi Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Salmonella, Shigella, Koliformlar Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Laboratuvar: gram pozitif ve gram negatif kokların incelenmesi Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Campylobacter, Helicobacter, Pseudomonas, Vibriolar Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Laboratuvar: Barsak bakterilerinin incelenmesi Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Francisella, Yersinya, pastörella, Klostridium, sporsuz anaeroblar Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İmmunolojiye giriş, antijenler, immun organ ve dokular Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Ara Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar