DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parazitoloji DEN   286 3 1 0 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İsmail Soner KOLTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanlarda hastalık oluşturan parazitlerin bulaşma ve korunma yolları, parazit türlerinin temel özellikleri, etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları, Diş Hekimliği Tıbbi Parazitoloji eğitiminde önemi bulunan parazitler, ülke ve bölgenin başlıca paraziter hastalıkları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak,
Dersin İçeriği
Tıbbi Parazitoloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enfeksiyon hastalıklarına yol açan parazit etkenleri, bulaşma yolları ve korunma yöntemlerini açıklayabilmeli
2) Paraziter hastalıkların temel ve özel belirti, klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgularını sayabilmeli
3) Tıbbi önemi bulunan paraziter hastalıkların laboratuvar tanısında kullanılan yöntemleri ve temel bulgularını tanımlayabilmeli
4) Diş Hekimliğinde öneme sahip olan endo ve ektoparazit türlerini sayabilmeli
5) Dolaşım ve solunum sistemlerine yerleşen parazitlerin bulaşma yollarını, evrimlerini ve klinik özelliklerini tanımlayabilmeli
6) Sindirim ve boşaltım sistemini enfekte eden parazitlerin özelliklerini, bulaşma yollarını, evrimlerini ve klinik özelliklerini sayabilmeli
7) Paraziter etkenlerin laboratuvar tanısına yönelik tanı amaçlı testleri uygulamalı ve test sonuçlarını değerlendirebilmeli
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
X
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Parazitolojiye Giriş Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
2 Dolaşım ve solunum sistemine yerleşen Protozoonlar ve helmintler Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
3 Retikulo Endotelial Sistem ve kanda parazitlenen kamçılılar (Leishmania and Trypanosoma) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
4 Retikulo Endotelial Sistem ve kanda parazitlenen sporlular, Sıtma Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
5 RES ve kanda parazitlenen sporlular (Toxoplasma) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Rol Oynama
Yazılı Sınav
6 Serbest yaşayan amipler(Acanthamoeba, Naegleria) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
7 Microspora, Pneumocytis jiroveci Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
8 İç organlara yerleşen sestodlar (Echinococcus granulosus) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
9 İç organlara yerleşen sestodlar (Echinococcus multilocularis, Taenia solium) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
10 Dolaşım sistemi ve doku nematodları (Filaryalar) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
11 Doku nematodları (Larva migrans, Dracunculus) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
12 Karaciğer ve safra yolları Trematodları(Fasciola, Dicrocoelium) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Rol Oynama
Yazılı Sınav
13 Kan trematodları, Şistosomalar Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Rol Oynama
Yazılı Sınav
14 Sindirim sistemine yerleşen protozoonlar Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
15 Laboratuvar, Kan preparatlarının hazırlanması ve kan parazitlerinin incelenmesi Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
16-17 Ara Sınav Anlatılan konular ile ilgili çoktan seçmeli soruların bulunduğu ara sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar