DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakoloji DEN   380 5 2 0 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Olcay KIROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farmakoloji dersinin amacı; öğrenciye temel farmakoloji bilgisi, otonom sinir sistemi, santral sinir sistemi, dolaşım sistemi, endokrin sistemi etkileyen ilaçların farmakokinetik özellikleri, etki mekanizmaları, klinikte kullanımları , yan etkileri, kontraendikasyonları konusunda bilgi sahibi olması sağlamaktır. Kemoterapötik ilaçlar, otokoid sistemi etkileyen ilaçlar ve özel hasta gruplarında ilaç kullanımını bilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Farmakoloji ve ilaçlarla ilgili temel kavramlar,ilaçların farmakokinetik ve farmakokinetik özellikleri, otonom sinir sistemi, santral sinir sistemi, solum sistemi, endokrin sistem, gastrointestinal sistem,hemopoetik sistem ilaçaları ve etki mekanizmaları, kematöropötik ilaçlar, otokoidler, farmakogenetik, farmakovijilans ve özel hasta gruplarında kullanılan ilaçlar konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmakoloji ile ilgili temel kavramları ayırt etmek.
2) Otonom sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek.
3) Santral sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek.
4) Solunum sistemine etkili ilaçları ayırt etmek.
5) Gastrointestinal sisteme etkili ilaçları ayırt etmek
6) Üriner sisteme etkili ilaçları ayırt etmek
7) Kemoteropötik ilaçları ayırt etmek
8) Endokrin sisteme etkili ilaçları ayırt etmek
9) Otokoidleri ayırt etmek
10) Özel hasta gruplarında kullanılan ilaçları ayırt etmek
11) Farmakovigilans kavramını öğrenmek
12) Farmakogenetic kavarmını öğrenmek
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
X
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmakolojiye Giriş,İlaçların Absorbsiyonu Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 İlaçların Dağılımı, İlaçların itrahı Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İlaçların metabolizması Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Farmakogenetik Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 İlaçların etki mekanizması,Farmakolojide reseptör kavramı ve ilaçlar Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Farmakodinamik etkileşmeler, Farmakokinetik etkileşmeler Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler,İlaçların toksik tesirleri Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 İlaç Suistimali ve Bağımlılığı, Antiseptik ve dezenfektanlar Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Otonom sinir sistemine giriş Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Parasempatomimetik ilaçlar, Sempatomimetik ilaçlar Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Parasempatolitik ilaçlar, Sempatolitik ilaçlar Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Sempatolitik ilaçlar, Otokoidler Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Histamin ve antagonisleri, Santral sinir sistemine giriş Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Nonsteroid Antiinflamatuar analjezikler, Narkotik analjezikler Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Lokal anestezik ilaçlar, Genel anestezik ilaçlar Farmakoloji kitaplarının ilgili bölümünün ve ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Ara Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar