DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti III DEN   431 7 2 0 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Oğuz YOLDAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu teorik dersin amacı restoratif ve kanal tedavi prosedürleri ile acil tevdiler ve ilgili klinik ana konular teorik olarak işlenmektedir.
Dersin İçeriği
Adeziv diş hekimliği: Amalgam ve kompzit Restorasyonların Klinik uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar. Başarısız restorasyonlar:Aşınma, sekonder çürük sızıntı. Orafasiyel ağrışal ve acil durumların tedavisi:Ağrı yolları, diş ağrısının fizyolojisi, endodontik alevlenmeler, endodondontide ağrı kesici ve antibiyotiklerin kullanılması. Çeşitli klinik konular:travmatik yaralanmalar, endodontide tekrarlayan tedaviler, Endodontik cerrahi, ortontik ve periodontal tedavilerin endodonti ilişkisi. Dişlerin beyazlatılması ve endodontik tedavi sonrası retorasyonlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endodontik hastalıklarda tanıyı belirlemek için kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini uygular
2) Restoratif materyallerin klinik kullanımlarını kendi ifadeleri ile açıklar
3) Adeziv materyallerin klinik kullanımlarını kendi ifadeleri ile açıklar
4) Bir bilimsel makaleyi, kullanılan bilimsel araştırma yönteminin uygunluğu açısından değerlendirir
5) Bir restorasyonun başarısızlık nedenlerini listeler
6) Endodontik tedavinin başarısızlık nedenlerini listeler
7) Odontojenik olmayan diş ağrılarını ayırt eder
8) Endodontik tedavi sırasında yaşanacak anestezi problemlerinin nedenlerini açıklar
9) Endodntik acil tedaviler sırasında yapılacakları listeler
10) Erişkin hastalarda travma sonucu ortaya çıkan problemlerini tanımlar
11) Endodontik hastalıkların tedavisinde kullanılacak antibiyotikleri listeler
12) Endodontik tedavi sonrası yapılacak restorasyonları tanımlar
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Restoratif materyallerin diş yapılarına bağlanması İlgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Sturdevants Art and science of Operative Dentistry TM Roberson, Heymann HO. Mosby Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Restoratif materyallerin fiziksel özellikleri ve polimerizasyonu lgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Sturdevants Art and science of Operative Dentistry TM Roberson, Heymann HO. Mosby Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Restoratif materyallaerin klinik uygulama prensipleri İlgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Sturdevants Art and science of Operative Dentistry TM Roberson, Heymann HO. Mosby Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Diş çürüğünün, restoratif ve endodontik materyallerin radyografik değerlendirilmesi ilgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Sturdevants Art and science of Operative Dentistry TM Roberson, Heymann HO. Mosby Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Restoratif materyallaerin başarısızlık nedenleri. Onarım veya yeniden yapmak arasında karar vermek. ilgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Sturdevants Art and science of Operative Dentistry TM Roberson, Heymann HO. Mosby Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Endodontik acil tedaviler İlgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Prof. Dr. Tayfun Alaçam. Endodonti, Barış Yayınları. Prof. Dr. Kemal Çalışkan. Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitabevi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Endodontik alevlenmeler lgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Prof. Dr. Tayfun Alaçam. Endodonti, Barış Yayınları. Prof. Dr. Kemal Çalışkan. Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitabevi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Odontojenik olmayan diş ağrıları ve endodontik ağrıların giderilmesinde klinik stratejiler lgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Prof. Dr. Tayfun Alaçam. Endodonti, Barış Yayınları. Prof. Dr. Kemal Çalışkan. Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitabevi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Endodontik problemlerde antibiyotik kullanımı lgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Prof. Dr. Tayfun Alaçam. Endodonti, Barış Yayınları. Prof. Dr. Kemal Çalışkan. Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitabevi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sistemik hastalığı olan bireylerde endodontik tedavi presipleri lgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Prof. Dr. Tayfun Alaçam. Endodonti, Barış Yayınları. Prof. Dr. Kemal Çalışkan. Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitabevi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Endodotik tedavi sırasında oluşan lokal anestezi problemleri lgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Prof. Dr. Tayfun Alaçam. Endodonti, Barış Yayınları. Prof. Dr. Kemal Çalışkan. Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitabevi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kanıta dayalı diş hekimliği ve Endodonti İnternet ve üniversite kütüphanesinden araştırma yapılabilir. Evidence based dentisty dergisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Endodontide bilgi kaynaklarına ulaşma ve veritabanlarının kullanımı Üniversite kütüphanesindeki veri tabanları incelenmeli Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tek veya Çok seansta yapılan endodontik tedaviler lgili kaynaklardan öğrenci ders için ön hazırlık yapabilir. Prof. Dr. Tayfun Alaçam. Endodonti, Barış Yayınları. Prof. Dr. Kemal Çalışkan. Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitabevi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Endodontik ilginç vakalar üzerinde tartışma İlk dönem konularının tekrar edilmesi dersi daha iyi anlaşılmasını sağlar. Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
16-17 Ara Sınav Çoktan seçmeli bir sınav yapılacaktır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar