DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıp Etiği DEN   442 7 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tıp ve diş hekimliği etiği ile ilgili temel bilgileri kavrayan; medikal vakaların etik boyutunu ayırt edebilen; etik sorunlara çözüm önerisi getirebilen; etik değerleri gözeten; hastalarına ve topluma karşı etik ve yasal sorumluluklarını bilen diş hekimleri yetiştirebilmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında temel etik bilgileri, normatif sistemler, etik ilkeler ve öğretiler, değerler ve değer sistemleri, tıp ve diş hekimliği etiği sorunları, etik vaka analizleri, etik sorun çözüm yöntemleri, yaşamın başlangıcına ve sonuna ait etik sorunlar, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve etik kodlar, yaşam kalitesi, diş hekiminin etik sorumluluğu, hasta hakları konuları yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekimliği etiği ile ilgili ilkeleri ve kuralları açıklar
2) Diş hekiminin etik sorumluluklarını açıklar ve savunur
3) Hastaya karşı insancıl, güvenilir, adil, merhametli ve şefkatli davranmayı savunur ve uygular
4) Hastanın özerkliğine ve mahremiyetine önem verdiğini gösterir
5) Hasta haklarını açıklar, savunur ve uygular
6) Hastayla empatik iletişim kurmayı açıklar ve uygular
7) Sağlık hizmetinin tanı, tedavi planlama ve tedavi aşamalarında hastanın en üstün çıkarını gözetir ve onun iyiliğini hedefler.
8) Diş hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslarası yasal düzenlemeleri, etik kodları açıklar ve bilgisini güncel tutarak uygular
9) Diş hekimliği etiği sorunlarını tanır ve çözüm önerileri sunar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
X
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve Öğrenim İzlencesinin Tanıtımı yok Anlatım
2 Tıp ve Diş Hekimliği Mesleklerinin Felsefesi ve Özellikleri Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
3 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Hasta-Hekim İlişkisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Diş Hekimliğinde Hasta-Hekim İlişkisi (Rol Oynama) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Rol Oynama
Örnek Olay
5 Diş Hekimliğinde İletişim Becerileri ve Empati-1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Diş Hekimliğinde İletişim Becerileri ve Empati-2 (Rol Oynama) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
7 Terim ve Kavram Bilgisi : Felsefe, Etik, Biyoetik, Tıp Etiği, Diş Hekimliği Etiği Norm, Değer, Tutum, Normatif Sistemler, Değer Sistemleri, Deontoloji, Ödev, Sorumluluk Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Biyomedikal Etiğin Temel İlkeleri-1:Zarar Vermekten Kaçınma, Yarar Sağlama, Adalet, Özerkliğe Saygı Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Biyomedikal Etiğin Temel İlkeleri-2: Yaşama Saygı, Sır Saklama, Mahremiyete Saygı, Dürüstlük Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Biyomedikal Etiğin Temel İlkeleri-3: Aydınlatılmış Onam ve Aydınlatılmış Ret Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hak Kavramı-İnsan Hakları-Hasta Hakları Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hasta Hakları ile İlgili Uluslararası Bildirgeler: Lizbon Bildirgesi, Amsterdam Bildirgesi, Bali Bildirgesi, Oslo Bildirgesi vb. Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
13 Hasta Hakları ile İlgili Ulusal Mevzuat: Hasta Hakları Yönetmeliği vb. Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
14 Sağlık Profesyonelleriyle ilgili Etik Kodlara Giriş: Hekimlik Etik Kodları, Diş Hekimliği Etik Kodları, Hemşirelik Etik Kodları Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Etik Öğretiler ve Etik Karar Verme Süreci-(Fim gösterimi) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar