DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Farmakoloji Dersi DEN   580 9 5 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Olcay KIROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Rasyonel farmakoterapi eğitiminin gerekliliğini tartışmak ve bir çok alternatif ilacı etkinlik, güvenlilik, uygunluk, ve maliyet açısından karşılaştırarak kişisel ilaç listesini hazırlamak, İlaç kullanımı konusunda hastayı eğitmek.
Dersin İçeriği
Bu staj kapsamında tedavi prensipleri, kişisel ilaç listesi geliştirilmesi, reçete yazma, teorik dersler, hasta modelleri başında ilgili endikasyonda ilaç tedavisi ve ilaç dışı tedavi prensipleri, hasta eğitimi yer alır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akılcı ilaç kullanımının temel prensiplerini bilir
2) İlgili endikasyon için kişisel ilaç listesini hazırlar
3) İlgili hasta için önceden seçilmiş kişisel ilacın uygunluğunun onaylar ve reçete yazar
4) Tam ve doğru bir reçete yazar.
5) Hastaya ilaç ile ilgili gerekli kullanım bilgileri ve uyarılar hakkında bilgi verir
6) Akılcı ilaç kullanımı konusunda hastaları eğitir
7) Farklı farmasötik dozaj formlarını tanımlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
X
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stajın amacı hakkında bilgilendirme ve hedefleri ,rasyonel Farmakoterapinin genel prensipleri. Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav . İlacın farmasötik şekilleri, dozaj formları ve müstahzar örnekleri . Kişisel ilaç (K-İlaç) seçiminin genel prensipleri. Ağrının klinik farmakolojisi. Akut Odontojenik enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçların klinik .Akut Odontojenik enfeksiyon tedavisinde hastaya ilaç başlanması- takibi. Özel hasta gruplarında ilaç kullanımı.Drug use in special patient groups. Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav -2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar