DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Çizim * DEN   056 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ragıp ŞAHİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlı model ve nesnelerin çözümlenmesine yönelik bir analizle, akademik ve kaligrafik desen anlayışlarından hareketle, kendine özgü yaratıcı bir çizim dilinin geliştirilmesine yönelik farklı teknik kullanımlarıyla uygulamalar yaptırmak.
Dersin İçeriği
1 Desenin sanatta yeri ve önemi, Resim Heykel,Grafik,Baskı resim 2 Desende ölçü oran gerekliliği ve yöntemleri, 3 Desende kompozisyon,hacim,kütle,plan,derinlik,ışık gölge valör, denge,ritm,bütünlük,ayrıntı,parça bütün ilişkilendirmesi, çokluk birlik, vb 4 Desen çalışma türleri konu ve yöntem açısından 5 Temel araç gereç özellikleri,atölyeyi ve zamanı kullanabilme, 6 Tekniklere göre desen, 7 Çalışma ortamının hazırlığı, teknik,nesne, model ve mekan açısından 8 Model fon veya mekan ilişkisi, 9 İnsan anatomisi üzerine bilgiler, 10 Desende yer alan terimler, 11 Deformasyon,metamorfoz ve soyutlama yöntemleri, 12 Desen defteri oluşturma, 13 Önemli sanatçıların desen örneklerinin incelenmesi ve etüdler, canlı modelden eskiz çizimleri, 14 Model ve nesnelerden değişik çizim teknikleri ve desen çizimi, 15 İmgesel çizimler ve tasarım çizimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
X
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diş tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme Görseller ve metinler
2 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme Görseller ve metinler
3 Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma Görseller ve metinler
4 Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme Görseller ve metinler
5 Diş tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme Görseller ve metinler
6 Diş tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme Görseller ve metinler
7 Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme Görseller ve metinler
8 Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde Diş tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma. Görseller ve metinler
9 Oluşturduğu prototip tasarımın üretimini değerlendirebilme Görseller ve metinler
10 Bilgisayar destekli ortamda Diş tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme Görseller ve metinler
11 Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme Görseller ve metinler
12 Diş tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme Görseller ve metinler
13 Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma Görseller ve metinler
14 Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme Teknik malzemeler
15 Estetik farkındalık gösterme Teknik malzemeler
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar