DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoistatistik DEN   057 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yaşar SERTDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Biyoistatistiksel bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği
Temel biyoistatistik terimler: parametre, istatistik, değişkenler, olasılık ve olasılık dağılımları,veriler ve özelliklerine göre özetleme yöntemler, karar verme: tahmin ve önemlilik testleri, ilişki ve ilişkinin tanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Biyoistatiğin diş heimliğinde ne amaçla kullanıldığını kavrar
2) öğrenci değişkenlerin tiplerine göre özetleme yapmayı bilir
3) Öğrenci değişken tiplerine uygun grafikleri bilir
4) öğrenci risk faktörü tanımı yapabilir ve örnek verebilir
5) Gözlemsel ile deneysel araştırmalar arasındaki farkı bilir
6) basit rastgele, tabakalı ve küme örnekleme yöntemlerinin genel özelliklerini bilir
7) p değerinin anlamını bilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş tanışma Tanışma Anlatım
Soru-Cevap
2 Veri tipleri ve tanımlar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
3 Diş hekimliğinde veri kaynakları Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Özetleme yöntemleri Sürekli değişkenler (Tablo ve grafik) Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Özetleme yöntemleri kesikli değişkenler (Tablo ve grafik) Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Tartışma
Problem Çözme
6 Biyoistatistiğin diş hekimliğinde uygulama alanı Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Risk faktörleri tanım ve diş hekimliğinde örnekler Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
8 Ara Sınav Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Yazılı Sınav
9 Gözlemsel araştırmalar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
10 deneysel araştırmalar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
11 Örnekleme yöntemleri Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
12 Biyoistatistikte Dağılımlar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
13 Biyoistatistikte Dağılımlar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
14 istatistiksel karar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
15 Risk faktörlerin/ilişkilerin saptanması Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar