DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji BBP   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.SİNAN ETİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekolojik kavramların öğretilmesi, canlı ve cansız çevre faktörleri ile tarımsal üretim arasındaki ilişkiler, çevre koruma bilincinin kazanır
Dersin İçeriği
Genel ekolojik kavramlar, ekosistem ve agroekosistemler, canlıların ekolojik adaptasyonu, canlı ve cansız çevre faktörleri ve bunların tarımsal üretime etkileri, erozyon ve çevre kirliliği kavramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel ekolojik kavramları hakkında bilgi sahibi olur
2) Canlı ve cansız çevre faktörleri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Çevre faktörlerinin tarımsal ürünlerin verim ve kalitesi üzerine olan olumlu ve olumsuz etkilerini kavrar.
4) Adaptasyon, iklim grupları, erozyon ve çevre kirliliği konularında bilgi sahibi olur
5) Çevre koruma bilinci kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekolojinin tanımı, bölümleri, genel ekolojik kavramların (Biyosfer, ekosistem, kommunite, popülasyon, biyom, ekoton, habitat, flora, fauna, niş) tanıt Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Besin zinciri, besin piramidi, canlı- çevre etkileşimleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Agroekosistemler, Canlılarda adaptasyon Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Kültür canlılarının orijinleri, cansız çevre faktörlerinin genel tanıtımı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 Işık faktörü (Işığın kalitesi, yoğunluğu, süresi) ve bunları etkileyen faktörler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Yazılı Sınav
6 Sıcaklık faktörü, ısı aktarımı, sıcaklık değişimini etkileyen faktörler, toprak ve hava sıcaklığı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 Sıcaklık toplamı ve soğuklama gereksinimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Don zararları ve alınacak önlemler, yüksek ve düşük sıcaklıkların canlıların büyüme ve gelişimi üzerine etkileri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Su faktörünün (Hava nemi, sis, toprak nemi, yağışlar) canlı gelişimi üzerine etkileri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Bitkilerin su gereksinimi, İklim ve tarım Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 Toprak Faktörü (Toprağın tipi, derinliği, taban toprak özelikleri, toprak reaksiyonu, tuzluluk, toprak yorgunluğu) ve bitkilerin özel toprak istekleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
13 Canlı (Biyotik) faktörler, Erozyon (Su ve rüzgar erozyonu), erozyona karşı alınabilecek önlemler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Erozyon (Su ve rüzgar erozyonu), erozyona karşı alınabilecek önlemler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Çevre kirliliği (Katı, sıvı ve gaz halindeki kirleticiler, radyoaktif kirlilik), Çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar