DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya BKP   105 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Dilek ALAGÖZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atom molekül ve iyonik haldeki maddelerin kimyasal özellikleri, kimyasal tepkimeleri ve kimyasal tepkime mekanizmaları ile çözelti kimyasını kavrayabilme ve yorumlayabilmenin yanında kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becerisi.
Dersin İçeriği
Kimya Bilimi, Anlamlı Rakamlar, Maddenin Özellikleri, Atom Kuramı ve atomun yapısı, Periyodik Tablo, molekül ve iyonlar, kimyasal tepkimeler, Kuantum teorisi ve Kuantum sayıları, Valens Bağ Teori ve molekülsel Bağ teori, sulu ortamdaki tepkimeler, çözeltiler, Titrasyonlar, Termokimyasal tepkimeler, gaz, sıvı ve katıların özellikleri, Çözelti Kimyası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maddenin halleri, maddeyi oluşturan yapıları tanıma, atom, molekül, ve iyonikmaddelerin homojen ve heterojen ortamlardakikimyasal davranışlarını kavrama ve ilgili kuramları anlayabilme
2) Kimyasal tepkilerianlayabilmekve tepkimelere yönelik problemleri matematiksel işlemlerikullanarakçözebilme. Tek başına yada grup ile birlikte deneyselçalışma yapabilme becerisikazanabilme
3) Genelkimya dersinden kazandığı bilgilerikullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisinikazanma.
4) Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5) Teknolojikgelişmeler sonucunda ortaya çıkan yenikimyasal olaylarıve özelliklerinikavrayabilme
6) Kimya bilgilerini, sonrakiyıllarda alacağı derslerde teorik, uygulama ve laboratuarda doğru bir şekilde kullanabilme becerisikazanma
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimya Bilimi, maddenin Sınıflandırması, Maddenin Fizikselve Kimyasal Özellikleri, Anlamlı rakamlar Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Atomlar, Atom Teorisi, Atomun Yapısı, Atom Numarası, Kütle Numarasıve İzotoplar K Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
3 PeriyodikTablo, Moleküller ve İyonlar, KimyasalTepkimelerde Kütle İlişkileri, Atom Kütlesi, Molekül Kütlesi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
4 Atomlar, Atom Teorisi, Atomun Yapısı, Atom Numarası, Kütle Numarasıve İzotoplar Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
5 KimyasalFormüller ve Bileşiklerin Adlandırılması, Kimyasal Bağlar, LewisYapılarının Yazılması, Rezonans, Moleküler Geometri, VSEPR Modelive Uygulama Kuralları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
6 Valens Bağ Teori; Atomik Orbitallerin Hibritleşmesi, Molekülsel OrbitalTeorisi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
7 Sulu ÇözeltilerdekiTepkimeler, Asit Baz Tepkimeleri, Çökelme Tepkimeleri, Kompleksleşme Tepkimeleri, RedoksTepkimeleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara sınav Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav
9 Çözeltilerin Derişimleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
10 Asit-Baz Titrasyonları, RedoksTitrasyonları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
11 Termokimya, KimyasalTepkimelerde Enerji değişimleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
12 TermokimyasalEşitlikler, Kalorimetre, SpesifikIsıve Isı Kapasites Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
13 Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Özellikleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
14 Katılar, KristalYapıve Kristal Çeşitleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
15 Gazlar ve Gazların Basıncı, Gazların Kanunlar, İdeal Gaz Denklemi-Fi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar